Kişisel Verilerin Korunması

 

ROKETSAN ROKET SANAYİ VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı” 10 uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”  çerçevesinde, veri sorumlusu sıfatıyla Roketsan Roket Sanayi ve Tic. A.Ş. (“Roketsan A.Ş.”) tarafından yapılmakta olup; web sitemiz aracılığıyla paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve veri işleme faaliyetlerimizin hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin Kanun kapsamındaki haklarınızı içermektedir.

Roketsan A.Ş., müşterilerinin, ziyaretçilerinin, çalışanlarının ve sair ilgili kişilerin kişisel verilerinin Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Roketsan Web sayfasında “İnsan Kaynakları” ve “Çözüm Ortakları” ana başlıkları altında yer alan “Yetenek Yönetimi” ve “Tedarik Zinciri Portali” alt başlıklarındaki formlar ile “İletişim” başlığı altındaki form aracılığıyla kişisel verileriniz elde edilmektedir.

Elde edilen kişisel verileriniz ve verilerinizin işleme amaçları aşağıdaki gibidir:

 1. Yetenek Yönetimi:
  • Roketsan Kariyer Portali: Adaylarının başvurularının değerlendirilmesi amacıyla adayların kimlik, iletişim bilgileri ve eğitim, iş deneyimi, askerlik durumu başta olmak üzere aday özgeçmişlerinde yer verilen kişisel veriler.
  • Vizyoner Genç: Adaylarının başvurularının değerlendirilmesi amacıyla adayların kimlik, iletişim bilgileri ve eğitim, iş deneyimi, askerlik durumu başta olmak üzere aday özgeçmişlerinde yer verilen kişisel veriler; aday statüsüne göre transkript, zorunlu staj belgesinde yer alan kişisel veriler.
 1. Tedarik Zinciri Portali:
  • Mevcut / aday tedarikçilerimizle olan iletişimi etkin bir şekilde kullanabilmek ve izlenebilirliği artırabilmek amacıyla tedarikçi yetkililerinin ad, soyad, eposta, cep telefonu, dahili telefon, departman/bölüm bilgileri.

  3. İlgili Kişi Başvurusu:

  • Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11 inci maddesi kapsamında başvuruların değerlendirilmesi amacıyla başvuruda bulunan ilgili kişinin ad, soyad, TCKN, pasaport numarası, tebligat adresi, telefon numarası, email, Şirketimizle olan ilişkisi, çalışma dönemi, firma bilgileri, imza bilgileri.

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz, Kanun’un 4 üncü maddesinde yer alan genel ilkeler ve Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere uygun olarak yine yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlar kapsamında Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri uyarınca aşağıdaki 3 üncü taraflara aktarılabilecektir:

 • İlgili mevzuat hükümleri kapsamında hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme adına Roketsan A.Ş.’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Düzenleyici denetleyici kurum taleplerinin karşılanması amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlara,
 • Hukuki süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla adımıza veri işleme ve işlem yapmaya yetkili hukuk büroları ve adli makamlara,
 • Adımıza veri işlemek üzere yetkilendirdiğimiz yetkinlik değerlendirme firmalarına.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaç ve kapsamda web sayfamızdaki formlar aracılığıyla elektronik ortamda otomatik yollarla elde edilmekte ve aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Başta 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu ve ikincil düzenlemeleri olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu, bir kısmı aşağıda sıralanan, sair mevzuatta öngörülmüş olması,
  • 4857 sayılı İş Kanunu
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
  • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin özellikle otomatik sistemler ile analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak isterseniz, bu kapsamdaki başvurunuzu, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmemiz için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen şartlara uygun şekilde “https://www.roketsan.com.tr/tr/iletisim“ adresinden “İletişim” sayfasından ulaşabileceğiniz “Roketsan Roket Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu” doldurarak:

 • Üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacak şekilde noter yolu ile “P.K. 30 Elmadağ 06780 Ankara – Türkiye” adresine,
 • Veya “roketsan@hs01.kep.tr” kayıtlı elektronik posta adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz.

Başvurularınız talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun ilgili düzenlemesi kapsamında tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

ÖNEMLİ NOT: İlgili kişinin hakları kapsamındaki başvuru süreci, yalnızca yukarıda sıralanan Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepleri kapsamaktadır. İş, staj vb. başvurular ve söz konusu başvurulara ilişkin soru ve talepler bu süreç kapsamının dışındadır.

Bilgilerinize sunarız.

ROKETSAN Roket Sanayi ve Tic. A.Ş.

ÇEREZLERE DAİR AYDINLATMA METNİ

 

ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ROKETSAN”) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretiniz sırasında yaşadığınız deneyimi geliştirmek amacı ile çerezler, gibi takip teknolojilerini (“Çerezler”) kullanmaktayız. İşbu çerez politikası ile https://www.roketsan.com.tr/tr (“Web Sitesi”) web sitemizi ziyaretiniz esnasında, çerezlerin kullanımı vasıtası ile elde edilen kişisel verileriniz ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinize dair sizleri bilgilendirmekteyiz. Siz ziyaretçilerimiz bu politikada belirtilen şekilde web sayfamızda yer verilen çerezler ile ilgili tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Web Sitemizde yer alan çerezler vasıtasıyla kişisel verileriniz; veri sorumlusu ROKETSAN ve üçüncü taraf çerez sahibi diğer veri sorumluları tarafından aşağıda açıklanan amaçlarla işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda ayrıntılı bilgiyi, web sitemizde bulunan aydınlatma metni içerisinde bulabilirsiniz.

 

Çerez nedir?

 

Çerezler ziyaret ettiğiniz internet sayfalarının internet tarayıcınız aracılığıyla size ilettiği küçük metin dosyalardır. Çerez dosyası web tarayıcınızda saklanır ve sizi tanıyarak bir sonraki ziyaretinizi bu yolla kolaylaştırmayı ve web servisini daha kullanışlı hale getirmeyi sağlar. Çerezler web oturumu süresince saklanabildiği gibi (oturum çerezleri) daha uzun ve fakat sınırlı süreli saklanan çerezler de (kalıcı çerezler) mevcuttur.

 

Web Sitemizdeki Çerezler ve Kullanım Amaçları

 

Kişisel verileriniz; bu politikada belirtilen amaçlar kapsamında web sitemiz üzerinden çerezler vasıtasıyla temin edilerek tamamen otomatik yöntemlerle, açık rıza vermiş olmanız ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilmektedir.

 

Web sitemizin temel işlevlerini yerine getirmesi amacıyla kullandığımız zorunlu çerezler yanında istatistiki ve reklam/pazarlama amaçlarıyla 3. taraf şirketlerin çerezlerini de izniniz doğrultusunda kullanabilmekteyiz. Bu çerezler ve çerezlere ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:

 

Zorunlu Çerezler: Sayfalar arasında dolaştığınızda önceki sayfalarda yaptığınız seçimlerin hatırlanmasını sağlayan ve web sayfasına kayıt bilgilerinizi tutan çerezlerdir. Bu çerezler olmadan web sayfamız sağlıklı bir şekilde çalışmamaktadır.

 

İstatistiki çerezler: Siteye giriş sayısı, menülerin tıklanma sayısı gibi istatistiki bilgileri anonim olarak kullanarak sitemizi geliştirmemize yardım eden çerezlerdir. Bu çerezler açık rızanız doğrultusunda işlenmektedir.

 

Reklam ve Pazarlama Çerezleri: Sayfamızdaki hareketleriniz doğrultusunda size uygun reklamların sunulması amacıyla 3. taraflar vasıtasıyla sitemize eklenen ve yine bu 3. taraf veri sorumluları tarafından kişisel verilerinizin işlenerek yurtdışına aktarımının söz konusu olabildiği çerezlerdir. Bu çerezler de açık rızanız doğrultusunda işlenmektedir.

 

Web sayfamızda yer alan çerezler:

 

Zorunlu Çerezler

Çerez Adı

Sağlayıcı

Kullanım Amacı

Kullanım Süresi

TS#

roketsan.com.tr

Web sitesi güvenliğini ve dolandırıcılık tespitini sağlamak için kullanılır.

Oturum

laravel_session

roketsan.com.tr

Dahili olarak sayfa sahibi tarafından web sayfası içeriğinin yenilenmesi ve yüklenmesi için kullanılır.

1 Gün

XSRF-TOKEN

roketsan.com.tr

Siteler arası sahteciliği engellemek için kullanılan bir güvenlik çerezidir.

1 Gün

CONSENT

youtube.com

Ziyaretçinin çerez başlığındaki pazarlama kategorisini kabul edip etmediğini tespit etmek için kullanılır.

2 Yıl

 

İstatistiki Çerezler

Çerez Adı

Sağlayıcı

Kullanım Amacı

Kullanım Süresi

_pk_id#

roketsan.com.tr

Kullanıcının web sitesini ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların okunduğu gibi istatistikleri toplar.

1 yıl

_pk_ses#

roketsan.com.tr

Oturum sırasında ziyaretçiden gelen sayfa isteklerini izlemek için kullanılır.

1 gün

 

Reklam ve Pazarlama Çerezleri

Çerez Adı

Sağlayıcı

Kullanım Amacı

Kullanım Süresi

i/jot

twitter.com

Hedefli reklam çerezidir.

 

Oturum

RichHistory

twitter.com

Ziyaretçilerin web sitesindeki tercihleri ​​ve davranışları hakkında veri toplar. Toplanılan bilgiler, içerik ve reklamı ziyaretçiyle daha alakalı hale getirmek için kullanılır.

Oturum

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Entegre YouTube videoları içeren sayfalarda kullanıcıların bant genişliğini tahmin etmeye çalışan çerezdir.

180 Gün

YSC

youtube.com

Kullanıcının gördüğü YouTube videolarının istatistiklerini tutmak için kullanılan çerezdir.

Oturum

 

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetirsiniz?

 

Çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirme adına çerez yönetim panelindeki butonları kullanabilirsiniz. Ancak çerezlerin kullanımını kısıtladığınız takdirde sayfamızda sunduğumuz özelliklerden tümüyle faydalanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında Haklarınız

 

6698 sayılı Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, web sayfamızda yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnimizde” tanımlanan şekilde ROKETSAN’a iletebilirsiniz

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.