Etik İlkelerimiz

Güvenilir ve Saygın Olmak

Roketsan’lı; sözüne sadık, saydam ve güvenilirdir,  dürüstlük ve ahlaka uygunluğu esas alır ve uygular, kendisine ve Roketsan’a saygı duyulmasını sağlar.

Paylaşımcı Olmak

Roketsan’lı; tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde paylaşımcıdır, paylaşımcılığın hep birlikte ileriye gitmenin ve gelişmenin itici gücü olduğunu bilir.

Gelişime, Değişime ve Eleştiriye Açık Olmak

Kendini sürekli yenilemek, daha iyi, daha üretken nasıl olunur arayışı içinde olmak, sorumluluğundaki işi en iyi, en kısa sürede fakat verimli ve doğru olarak nasıl yapabilirim sorularını sormak ve bunlara cevap üretmek Roketsan Kültürü’nün ayrılmaz unsurlarıdır. Roketsan’lı; yeni fikirlere ve değişime açıktır, yaratıcılığın önündeki engelleri kaldırır, yapılan eleştiriyi kendisini geliştirmek için fırsata dönüştürür.

Paydaşlarla İlişkilerde Dürüst, Açık ve Adil Olmak

Roketsan’lı, şirket içindeki ve şirket dışındaki tüm paydaşlarına karşı dürüst ve açıktır, yüksek adalet duygusuna sahiptir.

Üst Seviyede Sorumluluk Almak ve Örnek Davranış Sergilemek

Roketsan’lı, işi ile ilgili en üst seviyede sorumluluk alır ve bunun gereğini yerine getirir. Roketsan’lıdan; akılcı, planlı, verimli, katılımcı, uyumlu ve huzurlu bir çalışma ortamının yaratılmasında ve bu ortamın yaşatılmasında samimi katkı beklenir.

Diğer taraftan her kademedeki yönetici; ekip elemanlarını, şirket kültürünü oluşturan genel çalışma ilkeleri, politikaları, uygulamaları hakkında bilgilendirir, davranışlarıyla örnek olur, iş yaşamında her zaman onları destekler. Bu bağlamda, ekip çalışması kültürünün içselleştirilmesi tüm yöneticilere düşen çok önemli bir görevdir.

Şirket Değerlerine Bağlı Olmak

Şirketin en büyük değeri bir birey olarak Roketsan’lının kendisidir. Roketsan’lı; yönetmelik, el kitabı, prosedür, talimat ve şirketin diğer pratikleri ile esaslara bağlanmış olan şirket değerlerini ve usullerini benimser, uygular ve sürekli geliştirir.

Şirket Kaynaklarını Verimli Kullanmak

Roketsan; fiziksel varlıklar (tesisler, malzemeler), finansal kaynaklar, ticari sırlar, patentler, tescilli markalar, özel bilgiler ve fikir hakları dahil olmak üzere çok sayıda önemli varlığa sahiptir. Roketsan’lı tüm varlıklarını; usulüne uygun şekilde ve verimli olarak kullanır, korur, geliştirir ve büyütür. Roketsan’lı, şirket kaynaklarını kullanarak elde edeceği ürünlerin, ülke çıkarlarına ve ülkenin refahına hizmet etmesini hedefler.

Kurum İçi Eşitliği Gözetmek

Şirket içi işlemlerde ve ilişkilerde eşitlik ilkesi esastır. Roketsan’lıdan,  kurum içi eşitliği gözetmesi, hiçbir zaman ayrımcılık yapmaması, her zaman adil davranması, böylece aidiyet ve güven duygusunu pekiştirmesi beklenir.

Çıkar Çatışmalarından Kaçınmak

Roketsan’lı; çıkar çatışmasından uzak durmayı ilke edinir, kişisel fayda sağlamak amacı ile Roketsan adını kullanmaz.

Roketsan’lı; tedarikçi ve alt yüklenici firmalarla, şirket çıkarlarına ters düşen ya da vereceği kararı ve yapacağı işlemi etkileyebilecek ilişki içine girmez, şirket işlerinde kendisine veya yakınlarına çıkar sağlamaya yönelik davranışta bulunmaz ve şirket varlıklarını özel ihtiyaçları için kullanmaz.

Çevreye Duyarlı Olmak

Roketsan; çevreye karşı duyarlıdır, bugünün ve yarının kuşakları için çevreyi korur, yürürlükte olan çevre koruma yasalarına ve düzenlemelerine uyar, iş güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatına uygun biçimde çalışır. Roketsan, çevre dostu bir kuruluş olarak, doğaya tehlikeli atık bırakılmamasına özen gösterir.

Kurumsal ve Kişisel Gizli Bilgileri İfşa Etmemek

Roketsan, özel faaliyet alanı nedeniyle çoğunlukla Milli, NATO, Ticari Gizli bilgiler ile Hizmete Özel bilgileri kullanır ve üretir. Bilginin; bilmesi gereken prensibine uygun olarak etkin bir şekilde kullanımı, doğru paylaşımı, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması tüm şirket çalışanlarının öncelikli görevidir. Roketsan’lı; kurumsal ve kişisel bilgilerin yönetimi ve gizliliğinin korunmasına yönelik oluşturulan süreçlere uygun olarak çalışır, kurumsal ve kişisel gizli bilgilerin internet veya kamuya açık diğer ortamlara  taşınmasına  kesinlikle izin vermez.

Kurum Mevzuatına, Ulusal ve Uluslararası Yasalara Uymak

Roketsan; Türk kanunlarına, Uluslararası kanunlara, kural ve yönetmeliklere riayet eder, kanuna veya ahlaka aykırı davranışların ihbar edilmesini destekler, şirkete ait finansal veya teknik rapor ve kayıtların doğruluğunu kabul ve taahhüt eder.

Roketsan’lı, mevzuat ve yasalar gereği hazırlanması gereken şirket ile ilgili bilgileri zamanında ve doğru olarak kaydeder ve raporlar. Bu gereklilik, çalışılan sürenin, izinlerin, gerçekleşen işletme giderlerinin, çeşitli iş sonuçlarının, gelir ve maliyetin ve diğer iş etkinliklerinin doğru bildirilmesini de içerir.

Kişisel ve Kurumsal Fikri Mülkiyet Haklarına Saygı Duymak

Roketsan, insan zihninin, düşünce gücünün yarattığı ürünler (Patent, marka ve tasarım gibi) üzerindeki kurumsal ve kişisel fikri mülkiyet haklarını gözetir ve korumaya alır.